Kindergeld - povinnosti sdělování změn při jeho pobírání/ Mitwirkungspflicht vůči příslušné Familienkasse

06.06.2023

Pokud jste požádal/a o Kindergeld, jste podle § 68 odst. 1 daňového zákona o příjmu povinna/ povinnen Vaší příslušné Familienkasse neprodleně (v rámci jednoho měsíce) sdělit všechny změny ve Vašich vztazích a vztazích Vašich dětí (tzv. Mitwirkungspflicht), které jsou důležité pro nárok na Kindergeld nebo za děti, na které již byly odevzdány příslušné dokumenty. Tyto změny jsou popřípadě uvedeny v § 60 odstavci 1 první knihy sociálního zákoníku.

Daňový zákon o příjmu § 68 - každý kdo pobírá Kindergeld má povinnost hlásit změny v poměrech, které jsou rozhodující pro výplatu Kindergeld
Daňový zákon o příjmu § 68 - každý kdo pobírá Kindergeld má povinnost hlásit změny v poměrech, které jsou rozhodující pro výplatu Kindergeld

Sdělení jiným úřadům (okresní správa, občanský úřad nebo finanční úřad), jiné instituci spadající pod Agentur für Arbeit nebo úřadu spravující odvody Vašeho zaměstnavatele nebo nadřazenému úřadu (Dienstherr) není dostačující.

Změny musíte sdělovat i v případě, když o Kindergeld teprve žádáte a Vaše žádost se teprve vyřizuje. Veškeré změny se mají hlásit neprodleně bez zbytečných průtahů. Hlásit musíte změny i zpětně, pokud jste se o nich dozvěděli teprve po pobírání Kindergeld, a to zejména v případě, že by tyto změny měly zpětně vliv na Váš nárok na Kindergeld.

Změny musíte uvádět také, pokud pobíráte sociální dávky, které se ke Kindergeld přičítají (zde zejména přídavky na děti z jiných zemí). V případě požadavku navrácení Kindergeld se sociální dávky nevyplácejí dodatečně pro zpětné měsíce.
Porušení povinnosti sdělování změn může představovat trestný čin nebo přestupek, které se trestají.
Směřujte své žádosti nebo sdělení přímo na Vaší příslušnou Familienkasse, ne na jinou Familienkasse, jelikož to může vést k průtahům ve zpracování těchto sdělení.

Pro některé příslušníky veřejných služeb není příslušná Familienkasse spadající pod Bundesagentur für Arbeit, nýbrž jiná Familienkasse.

Sdělovat změny lze i elektronicky online na stránkách www.familienkasse.de

Vaší Familienkasse musíte sdělovat neprodleně především tyto události:


- Přijmete zaměstnání ve veřejné službě na předběžně více než 6 měsíců,

- jiná oprávněná osoba na pobírání Kindergeld u svého vlastního veřejně právního zaměstnavatele nebo nadřízeného, požádá Kindergeld pro své dítě,

- Vy nebo jiná oprávněná osoba přijmete zaměstnání v zahraničí,

- Vy nebo jiná oprávněná osoba od Vašeho vnitrostátního (německého) zaměstnavatele jste vysláni za prací do zahraničí,

- Vy, jiná oprávněná osoba nebo jedno z Vašich dětí se nacházíte v zahraničí (vyjma pobytů na dovolených),

- Vy a druhý rodič (např. Váš manžel) se nadlouho odloučíte,

- Vy nebo Vaše dítě opustíte Vaši dosavadní domácnost,

- dítě je hlášeno jako ztracené nebo zemřelo,

- se změní Vaše adresa nebo bankovní spojení.

Pokud pobíráte Kindergeld pro dítě starší 18 let, musíte svou Familienkasse mj. poté uvědomit, pokud dítě:

- již ukončilo své první odborné vzdělávání (např. vyučení v oboru) a přijalo již zaměstnání (toto neplatí pro děti bez zaměstnání nebo děti s postižením),

- dítě změní, ukončí nebo přeruší své školní nebo odborné vzdělávání (toto platí také, pokud si dítě navzdory přetrvávajícímu přijetí ke studiu vezme dovolenou nebo se samo osvobodí od povinnosti dokládat dokumenty),

- má v plánu, se co nejdříve hlásit na učební obor (v tomto případě je nutné písemné objasnění od dítěte),

- vstoupí do dobrovolné vojenské služby,

- doposud hledalo práci nebo bylo bez učebního oboru a nyní nastupuje do školního nebo odborného vzdělávání, studia nebo do zaměstnání,

- je těhotné a začíná mateřská dovolená.


Projev vůle sdělit této změny uznává Familienkasse teprve od momentu, kdy k ní toto sdělení dorazí.


Pokud své Familienkasse sdělíte změny opožděně nebo vůbec, musíte eventuelně neoprávněně vyplacené Kindergeld vrátit zpět. Mimoto musíte počítat s peněžní pokutou nebo s trestním stíháním.

Pokud přesně nevíte, zda se nějaká změna týká Vašeho nároku na Kindergeld, přeptejte se prosím na Vaší příslušné Familienkasse.


V mezistátních příadech musíte Familienkasse hlásit neprodleně především tyto změny:

- Vy nebo druhý oprávněný pro Kindergeld jste nastoupil/a do zaměstnání nebo v něm skončil/a // začal/a nebo skončil/a podnikat,

- jste byl/a Vy nebo druhý oprávněný pro pobírání Kindergeld vysláni na zahraniční cestu do jiné země,

- Vy nebo druhý oprávněný pro pobírání Kindergeld pobíráte důchod nebo Vám nárok na důchod zanikl,

- Vy, druhý oprávněný pro Kindergeld nebo dítě jste změnili své místo bydliště v zemi nebo se odstěhovali do jiné země,

- Vy nebo Vaše dítě opouštíte svou dosavadní domácnost.


Příklad z praxe: Otec dítěte ukončí zaměstnání v Německu. Matka pobírající Kindergeld tuto změnu včas nenahlásí, protože o ní sama nevěděla. Familienkasse následně požaduje vrácení Kindergeld po matce (oprávněné osobě pobírající Kindergeld) za všechny měsíce, kdy již otec v Německu nepracoval. Je tedy opravdu důležité toto hlídat a včas hlásit. 

Příklad z praxe: Rodina Müller se přemístila z Německa do Rakouska. Rodina Müller musí tuto změnu Familienkasse neprodleně nahlásit, jelikož tento údaj je pro nárok Kindergeld rozhodující. Není zde již nárok na německý Kindergeld.

Informace jsou čerpány z:

Merkblatt Kindergeld: Familienkasse: Wir helfen Familien [online]. Bundeszentralamt für Steuern, Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse, 2020 [cit. 2023-06-06]. Dostupné z: https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146331.pdf