Podstatná jména v němčině, která mají určenou předložku a pád

06.07.2021

Předložky, které patří "napevno" k nějakému podstatnému jménu, mají i určený pád, který po nich následuje. Podstatná jména s předložkou v němčině dělá mnohým často problémy.

Nomen mit Präposition
Nomen mit Präposition

Příklad 1: 

für = Akkusativ (4. pád), po předložce furt bude následovat vždy 4. pád
die Voraussetzung für: Sie hat gute Voraussetzungen für eine Karriere.
předpoklad pro: Ona má dobré předpoklady pro dobrou kariéru.

Příklad 2: 

um = Akkusativ (4. pád), opět bude vždy následovat 4. pád
die Bitte um: Die Bitte um eine Versetzung in eine andere Abteilung wurde von ihrem Chef abgelehnt.
prosba o: Prosba o přesazení do jiného oddělení byla šéfem odmítnuta.

Příklad 3: 

von = Dativ (3,pád), následovat bude pod. jméno nebo zájmeno pouze ve 3. pádě
die Abhängigkeit von: Die Industrieländer wollen die Abhängigkeit vom Erdöl verringern.
závislost na: Průmyslové země chtějí snížit závislost na ropě.

Příklad 4: 

mit = Dativ (3. pád), následuje pouze 3. pád
die Bekanntschaft mit: Bei seinem Praktikum machte er Bekanntschaft mit vielen interessanten Leuten.
známost s: Při své praxi navázal známost s hodně zajímavými lidmi.

Podstatná jména, která mají určenou předložku, by se měla učit rovnou i s předložkou a pádem, který má po předložce následovat.

Předložka an může být jak se 3. pádem, tak i se 4. pádem.

Příklady:
an + 4. pád - die Bindung an: Die Bindung an die Familie ist in meinem Heimatland sehr stark.
                    - vazba na: Vazba na rodinu je v mé zemi velmi silná.

an + 3. pád - der Bedarf an: Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften steigt weiter.
                    - potřeba (něčeho, v čj bez předložky): Potřeba kvalifikované pracovní síly dále stoupá.

Předložky vor a zwischen se užívají vždy a pouze se 3. pádem.

Příklady:
vor + 3. pád - die Flucht vor: Viele Menschen befinden sich auf der Flucht vor der Hungersnot.
                     - útěk před: Hodně lidí je na útěku před nedostatkem jídla.

zwischen + 3. pád - die Feindschaft zwischen: Die Feindschaft zwischen den Nachbarn dauert schon viele Jahre.
                               - přátelství mezi: Přátelství mezi sousedy trvá už hodně let.

Předložky auf, über a in se užívají vždy a pouze se 4. pádem.

Příklady:
auf + 4. pád - die Rücksicht auf: Aus Rücksicht auf seine Familie wechselte er den Job.
                     - ohled na: Kvůli ohledu na rodinu změnil práci.

in + 4. pád - der Einblick in: Die Bürger bekamen keinen Einblick in die Unterlagen.
                   - náhled do: Občané nedostali náhled do podkladů.

über + 4. pád - die Enttäuschung über: Sie weinte aus Enttäuschung über ihre Prüfungsergebnisse.
                        - zklamání z: Ona brečela ze zklamání z výsledků zkoušky.

S předložkami unter, hinter a neben se nespojují žádná podstatná jména.

Zdroj: Substantive mit Präposition und Kasus. Deutsche Grammatik 2.0 [online]. [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/das-substantiv-nomen/substantive-mit-praeposition-und-kasus/