Antworten a beantworten - rozdíl v užití

20.07.2021

Pokud nám někdo v němčině položí otázku a máme na ní normálně odpověď, tak správné slovíčko na odpovídat je v tomto případě ANTWORTEN.

Pokud chceme říct, že někdo odpovídá a zároveň chceme říct, jak odpovídá, můžeme použít sloveso s oběma pevnýma předponami. Přitom je důležité, že jako první je dativ a jako druhý akusativ:
Antworten und beantworten
Antworten und beantworten

Avšak musíme dávat pozor, jelikož sloveso ANTWORTEN je sloveso, po kterém může následovat dativ (3. pád) a může mít jednu (nebo více pevných předložek). Je při tom důležité komu, čemu nebo jak odpovídáme.

Ministr odpovídá na otázky žurnalistů.

Překlad v němčině zní:

Der Minister antwortet auf die Fragen der Journalisten

Kombinace ANTWORTEN AUF / MIT je možná

Pokud chceme říct, že někdo odpovídá a zároveň chceme říct, jak odpovídá, můžeme použít sloveso s oběma pevnýma předponami. Přitom je důležité, že jako první je dativ a jako druhý akusativ:

Komu odpovídáme?
Po tázacím zájmenu komu (WEM) následuje automaticky dativ, tedy 3. pád. Je tím myšlen příjemce odpovědi:

                                                         Brigitte antwortet DEM Lehrer.

V příkladu vidíme dativ "dem Lehrer", jelikož je příjemce odpovědi od Brigitte.

Na co odpovídáme? Na otázku.
Pokud chceme říct, že odpovědí reagujeme na otázku, musíme po slovese ANTWORTEN použít předložku AUF. Po ANTWORTEN AUF následuje vždy pro změnu akusativ, tedy 4. pád:

Der Minister antwortet auf die Fragen der Journalisten.

Jak odpovídáme?
V němčině ovšem nelze vyjadřovat pouze, že se odpovídá na otázku, nýbrž i jak se na ní odpovídá. Může se také říct, jakým prostředkem někdo na otázku reaguje. Potom používáme předložku MIT, která jak je známo, funguje vždy s dativem:

Der Minister antwortet mit einem Kopfschütteln.

Kombinace ANTWORTEN AUF / MIT je možná
Pokud chceme říct, že někdo odpovídá a zároveň chceme říct, jak odpovídá, můžeme použít sloveso s oběma pevnýma předponami. Přitom je důležité, že jako první je dativ a jako druhý akusativ:

Der Minister antwortet mit einem Kopfschüttelnauf die Fragen der Journalisten.

V tomto příkladu vidíme, že ministr odpovídá a sice pomocí prostředku "Kopfschütteln" neboli pokýváním hlavy.

Sloveso můžeme říct i bez předložky AUF
Některá slovesa s pevnou předložkou mají často i jinou variantu, kde sloveso funguje bez předložky. Tato slovesa jsou často slovesa s neodlučitelnou předponou -be nebo -er.

Pro sloveso ANTWORTEN existuje varianta BEANTWORTEN. Stejně jako většina slovesa začínajících na neodlučitelnou předponu -be je i sloveso BEANTWORTEN vždy s akusativem. Pro toto sloveso předložku AUF nepotřebujeme:

Der Minister beantwortet die Fragen der Journalisten.

Avšak předložku MIT (+ dativ) musíme také používat, když chceme mluvit o nějakém prostředku. Tato předložka zůstává:

Der Minister beantwortet die Fragen der Journalisten MIT einem Kopfschütteln.

Časování sloves antworten a beantworten
Slovesa ANTWORTEN a BEANTWORTEN jsou pravidelná slovesa, která s perfektu minulého času mají pomocné sloveso haben. Gerundium od slovesa ANTWORTEN je GEANTWORTET', gerundium od slovesa BEANTWORTEN je BEANTWORTET. Tvary préterit jsou ANTWORTETE a BEANTWORTETE.

Synonyma pro ANTWORTEN
Možná synonyma pro slovesa ANTWORTEN jsou ENTGEGNEN (odvětit) nebo ERWIDERN (odvětit, odpovědět).

Pokud byste raději použili spojení podstatného jména a slovesa místo slovesa ANTWORTEN, můžete použít spojení: eine Antwort geben.

Pokud vám někdo položí otázku, můžete mu slušně odpovědět neboli: ihm hoffentlich eine ANTWORT GEBEN.

Jaký je rozdíl ve významu?
Zda existuje mezi slovesy ANTWORTEN a BEANTWORTEN také rozdíl v jejich významu je diskutabilní.

Často používáme předponu be-, aby se sloveso vztahovalo konkrétně k předmětu v akusativu. Takto ho silně obsahově spojuje s předmětem. Takto se může v rozhovoru obecně odpovídat "antworten". U slovesa BEANTWORTEN potřebujeme konkrétní předmět v akusativu, na které se toto sloveso vztahuje. Můžeme tudíž například: Eine Frage, eine E-mail oder einen Brief BEANTWORTEN.

Na druhou stranu dosáhneme podobného konkrétního spojení pomocí slovesa ANTWORTEN s předložkou AUF, ve kterém: Man AUF eine Frage, eine E-Mail oder einen Brief ANTWORTET.

Jiní říkají, že předpona be- dělá sloveso svým účinkem intenzivnějším, obsáhlejším a silnějším. Toto by pro sloveso BEANTWORTEN znamenalo, že se odpověď konkrétně vztahuje na obsah (například na otázku, email nebo dopis), zatímco ANTWORTEN (AUF) by byla nějaká odpověď na nějakou otázku, email nebo dopis.

Zdroj: ANTWORTEN UND BEANTWORTEN. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/antworten-und-beantworten/