Einige – einig – eigen – einzig (část II.)

01.01.2022

Potom co jsme se naučili o významu užití slov EINIGE a EINIG, půjde v této druhé části o slova EIGEN a EINZIG.

Také u těchto slov musíte dávat obzvláště pozor na to, abyste si je spolu nepletli. Musíte rozdíly mezi těmito slovy vidět a dobře se je naučit.

EIGEN - pokud někomu něco patří

Slovo EIGEN (vlastní) je přídavné jméno, pomocí kterého můžeme v němčině vyjádřit, že někdo něco vlastní nebo (k) někomu něco patří. Většinou stojí před přídavným jménem a po přivlastňovacím členu, které význam slova EIGEN zesiluje. Jako přídavné jméno před podstatným jménem, se musí deklinovat, jako v těchto příkladech...

Již 10 let jsem můj vlastní šéf.

Tina před 3 lety prodala svůj vlastní byt.

Přeloženo do němčiny:

Ich bin seit 10 Jahren mein eigener Chef.

Tina hat vor 3 Jahren ihren eigenen Wagen gekauft.

V první větě vidíme přídavné jméno EIGEN v prvním pádě (s koncovkou -er), zatímco ve druhé větě je deklinováno v akusativu (s koncovkou -en).

Slovo EIGEN má význam anglického "own".

Einige, einig, eigen, einzig Teil II.
Einige, einig, eigen, einzig Teil II.

EIGEN v podstatných jménech

Aby se mohlo stát podstatné jméno z přídavného jména EIGEN (vlastní), potřebují se na to přípony, které se připojí k přídavnému jménu. Smysluplné přípony pro slovo EIGEN jsou -schaft, -tum,und-heit,z čehož se tvoří tato podstatná jména.

die Eigenschaft, das Eigentum, die Eigenheit

přeloženo do češtiny:

vlastnost, vlastnictví, zvláštnost

Vlastnost (Eigenschaft) je spezciální, "vlastní" znak, který patří k nějaké osobě nebo věci. Jako vlastnictví (Eigentum) označujeme věci, které patří nějaké osobě nebo skupině.

Zvláštnost (Eigenheit) je speciální nebo neobvyklá vlastnost nějaké osoby nebo věci. Pomocí zvláštnosti (Eigenheit) často vyjadřujeme nějaký znak, který se dá najít pouze u této osoby nebo věci.

Přídavné jméno EIGEN se nedá spojit s jiným podstatným jménem, jako například v případě Eigensinn, synonymum pro egoismus. Z tohoto slova se dá odvodit přídavné jméno umíněný, svéhlavý, což je potažmo také synonymum pro egoistický.

Slovesa s EIGEN

Přídavné jméno EIGEN se může samozřejmě také verbalizovat. Pokud někdo něco dělá pro svůj majetek Eigentum, potom používáme vztažné sloveso s oddělitelnou předponou SICH ANEIGNEN (přisvojit si, osvojit si), které stojí ve větě s předmětem ve třetím a čtvrtém pádě., jako zde...

Ich habe mir viele Kenntnisse angeeignet.

Sloveso SICH ANEIGNEN se často používá ve vzdělávací řeči nebo v právnickém jazyce. Během běžného dne se používá zřídka.

Pokud stát někomu odebere jeho vlastnictví, potom to v některých případech vyjadřujeme pomocí slovesa ENTEIGNEN (vyvlastnit), jako v tomto příkladě...

Letztes Jahr enteignete die Regierung viele Menschen.

EINZIG - Das gibt es nur einmal/ To je jen jednou.

Také EINZIG je přídavné jméno, pomocí kterého vyjadřujeme, že nějaká osoba nebo věc je jednou, jako v tomto příkladu...

An diesem Kurs nehmen elf Frauen und ein Mann teil. Der Mann ist der einzige Mann im Kurs.

V kurzu je pouze jeden muž - on je ten jediný (einziger) muž. V anglickém jazyce by se řeklo "unique man" v kurzu. Mimo jiné opět vidíme, že přídavné jméno před podstatným jménem je vyskloňované.

EINZIGARTIG a EINZIGARTIGKEIT/ jedinečný a jedinečnost

Pomocí slova EINZIG neznáme hodně slovních spojení, ale s přídavným jménem "artig" z toho může vzniknout přídavné jméno EINZIGARTIG. Pomocí toho vyjadřujeme, že nějaká osoba nebo věc je jediná svého druhu / skupiny. Pokud ze slova EINZIGARTIG uděláme podstatné jméno, vznikne nám podstatné jméno ženského rodu EINZIGARTIGKEIT.

Tento text je přeložen z němčiny. Originál v němčině naleznete zde:

https://deutsch-coach.com/einige-einig-eigen-einzig-teil-2/