Einige - einig - eigen - einzig (část I.)

03.10.2021

Slova EINIGE, EINIG, EIGEN, EINZIG vypadají celkem podobně, ale přesto mají rozdílné významy. Jelikož spousta studentů při výuce němčiny tato slovíčka vzájemně zaměňuje, budu se v tomto článku zabývat těmito slovy a vysvětlím jejich význam a sdělím Vám, jak je můžete používat.

Abyste těmto slovům dobře rozuměli a dobře je použili, je samozřejmě důležité, se je dobře naučit. Proto je třeba se na ně podívat detailně a vidět jasné rozdíly při psaní a výslovnosti a tyto rozdíly si zapamatovat. 

V první části Vás seznámím se slovíčky EINIGE a EINIG. Ve druhé části půjde o slova EIGEN a EINZIG.

Einige, einig, eigen, einzig Teil 1.
Einige, einig, eigen, einzig Teil 1.

EINIGE - číslovka, slovní člen nebo neurčité zájmeno u množství 

Slovo EINIGE je pro Vás jistě z výše jmenovaných slov nejznámější a možná jste se ho naučili jako první. EINIGE je většinou číslovka, kterou používáme jako člen podstatného jména.

Slovo EINIGE ale skloňujeme stejně jako přídavné jméno bez členu.

Pomocí EINIGE vyjadřujeme většinou menší množství, jako v tomto příkladu:

Filip má nějaké knížky v regálu.
Přeloženo do němčiny:
Philipp hat einige Bücher im Regal.

EINIGE může ale také zesilovat význam ve smyslu "relativně hodně/ dost", jako v tomto příkladu:

Er arbeitet schon einige Jahre in der Firma.

Jako číslovka / slovní člen používáme slovo EINIGE nejčastěji v množném čísle, ale můžete ho použít i v jednotném čísle, pokud je podstatné jméno nepočitatelné, jako v následujícím příkladu:

Er hat einigen Mut gebraucht, um auf den Baum zu klettern.

V tomto příkladu znamená EINIGEN Mut "relativně hodně" Mut.

Avšak může být EINIGE i neurčité zájmeno, které se používá jak v jednotném, tak v množném čísle. Jako neurčité zájmeno nahrazuje ve větě v množném čísle většinou kombinaci podstatného jména se členem / přídavným jménem, jako v tomto příkladě:

Kennst du gute Filme? Ja, ich kenne einige.
Přeloženo do češtiny:
Znáš dobré filmy? Ano, znám některé.

Také jako neurčité zájmeno se skloňuje jako přídavné jméno bez členu. Dvě synonyma pro EINIGE jsou "etliche"a "etwelche", slova, která se často užívají v Rakousku a Švýcarsku.

EINIG - mít stejný význam

Ve srovnání se slovem EINIGE chybí slovu EINIG jedno písmenko, takže při učení na to dávejte pozor. Jelikož EINIG má zcela jiný význam než EINIGE.

Slovo EINIG je přídavné jméno, pomocí kterého vyjadřujeme, že někdo s jinou osobou nebo skupinou sdílí stejný názor. Oba jsou tedy toho stejného názoru.

EINIG se často užívá s pomocným slovesem "sein" nebo "werden", jako v těchto příkladech:

Ich bin mit ihm in dieser Frage einig.

Wir werden uns sicher bald einig.

Jak vidíte, může EINIG stát s předložkou "mit" nebo být použito se vztažným zájmenem. Při tom záleží na větném členu. Pokud mluvíme z pohledu subjektu, použijeme EINIG s předložkou "mit", po které je jmenovaná druhá osoba, s kterou se sdílí stejný názor. Jeden příklad:

Ich bin mit meinem Chef (darin) einig, dass die Firma neue Mitarbeiter suchen muss.

Pokud to ovšem chceme vidět ze strany obou partnerů, kteří jsou jednoho názoru nebo budou, vyjádříme to většinou pomocí vztažného zájmena (uns, euch, sich) nebo pomocí zájmena (miteinander), jako můžete vidět zde:

                                                       Wir sind uns gestern einig geworden.
Die beiden Parteien sind miteinander einig.

Jako přídavné jméno se může použít EINIG také před podstatným jménem. Musí potom být samozřejmě vyčasované jako v tomto příkladu:

Die einigen Staaten kämpfen gemeinsam gegen den gefährlichen Klimawandel.

Samozřejmě známe také tvar slovesa od slova EINIG, jako v těchto příkladech:

Die Parteien wollen sich heute auf einen Vertrag einigen.
Gestern haben sie sich geeinigt.

Jako můžete vidět, používá se SICH EINIGEN v perfektu s pomocným slovesem HABEN.

Správné podstatné jméno pro EINIG je "die EINIGKEIT".

Tento text je přeložen z němčiny, originální znění naleznete na:
https://deutsch-coach.com/einige-einig-eigen-einzig-teil-1/