Jazyková zkouška TestDaF

12.12.2020

Jazyková zkouška Test DaF - Test Deutsch als Fremdsprache, je v Německu neuznávanější jazykovou zkouškou. Tato zkouška je utvořena především pro zahraniční studenty, kteří potřebují prokázat své jazykové schopnosti.

Jazykový zkouška TestDaf - porozumění textu/ Leseverstehen
Jazykový zkouška TestDaf - porozumění textu/ Leseverstehen

V Německu ji uznává každá vysoká škola a slouží tedy jako doklad, že jste schopni v Německu studovat. Úrovně této zkoušky - B2 až C1 vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - Common European Framwwork of Reference for Languagues (CEFR). Lze ji složit na stupních TDN 3, 4 a 5. Každý stupeň odpovídá jiné úrovni TDN 3 - B2, TDN 4 - B2/C1 a TDN 5 - C1. Tato zkouška je tedy určena pokročilejším studentům němčiny. Podle toho na kolik % zkoušku složíte, dosáhnete daného TDN stupně. Můžete ji tedy složit až na úroveň C1, při nižší procentuální úspěšnosti na B2. Zpravidla německé vysoké školy vyžadují alespoň TDN4, tedy B2/C1.

Tuto zkoušku lze vykonávat po celém světě v testovacích centrech DaF. Celkem existuje cca 530 testovacích center v cca 100 zemích po celém světě. V České Republice se zkoušky pořádají pouze ve větších městech: v Liberci, Plzni, Ostravě, Pardubicích a v Praze. Zkouška se u nás pořádá 6x ročně. Je třeba přihlásit se cca 4 měsíce předem. Doba platnosti certifikátu je neomezená. 

V současné době je možné zkoušku vykonávat v testovacích centrech nebo i online. Na rok 2021 existují celkem 3 termíny pro digitální zkoušku TestDaF.

Jak zkouška TestDaF vypadá?

Test DaF je standardizovaná zkouška, která byla vytvořena v Německu a její struktura je po celém světě stejná. Stejně tak probíhá i její vyhodnocování, tedy standardizovaně, podle předem nadefinovaných hodnotících kritérií, která jsou v každém testovacím centru stejná. Skládá se celkem ze 4 částí:

  • ČTENÍ

Trvá 55 minut. Má celkem 7 úkolů. Doplňování slovíček do textu ze 4 možností. Dále je třeba seřadit zpřeházené odstavce textu do správného pořadí, aby text dával smysl. Další cvičení je Multiple-Choice. Tedy že na každou otázku mohou být až 4 správné odpovědi. V dalším úkolu je třeba správně označit, o jaký kontext textu se jedná - na výběr jsou 4 možnosti. Dále správně přiřadit kategorie k rozhovorům. Správně přiřadit označení k výrokům. A na závěr rozpoznat chyby v celkovém shrnutí textu.

  • POSLECH

Trvá 40 minut. Je rozdělen do 3 poslechových částí. Každá část se pouští dvakrát. Pro každou část je několik otázek, na které se odpovídá písemné do vyplňovacího archu.

  • PSANÍ

Trvá celkem 60 minut. Má celkem 2 části. První delší část musí obsahovat minimálně 200 slov, jedná se o argumentační text na nějaké studentské téma. Druhá kratší text je shrnutí a popis grafu, který se musí držet v rozmezí 100 - 150 slov.

  • MLUVENÍ

Trvá celkem 35 minut. Má celkem 7 částí. Každý rozhovor je typický pro vysokoškolské situace. Zkouška z mluvení probíhá pomocí dialogu s učitelem.

FAQ
Jak se hodnotí jednotlivé čtyři části zkoušek?

Všechny písemné odpovědi a namluvené rozhovory se hodnotí centrálně. Výsledek každé části zkoušky je ohodnocen úrovní TDN 3, TDN4 a TDN5. Tyto úrovně popisují, jak na tom vaše znalosti z jednotlivých částí zkoušky čtení, poslech, psaní a mluvení jsou. Části zkoušky psaní a mluvení jsou hodnoceny proškolenými zkoušejícími. Hodnocení jednotlivých úrovní probíhá na základě nadefinovaných kritérií.

Za jak dlouho zjistím moje výsledky?

Výsledky je možno vidět online. Pro ty, kteří vykonávali zkoušku online, jsou výsledky k vidění za 4 týdny, v případě klasického papírového testu v testovacích centrech, jsou výsledky dostupné po 6 týdnech. Každá část zkoušky se hodnotí zvlášť a každá část získává zvlášť úroveň TDN.

Jakou úroveň TDN Testu DaF potřebuji ke studiu na německé vysoké škole?

Podle usnesení vysokoškolské konference rektorů je třeba získat minimálně úroveň TDN4 z každé části.

Co když získám pouze úroveň TDN3 v některé části?

Pokud daná vysoká škola, na které chcete studovat, vyhodnotí, že pro tento obor stačí úroveň TDN3, je možno být ke studiu připuštěn.

Uznává se Test DaF certifikát na každé vysoké škole v Německu?

Ano, tento certifikát o jazykové způsobilosti uznávají všechny vysoké školy v Německu.

Jaká je cena vykonání této zkoušky?

Cena je rozdělena do tří skupin a každá země může mít jinou cenovou skupinu. Cena pro vykonání zkoušky v České Republice a v Německu je 195€ pro digitální i běžně pranou formu zkoušky.

Pokud zkoušku nevykonám, mohu ji opakovat?

Ano, zkoušku je možné opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete výsledku, který požadujete.

Jak zjistím, jestli jsem už dostatečně připraven na přihlášení na zkoušku?

Příprava na tuto zkoušku odpovídá cca 700 - 1000 výukových lekcím (á 45min).

Jak se na zkoušku přihlásím?

Vyhledání vhodného termínu ve vaší zemi a přihlášení se na zkoušku je možno zde:

www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/testzentrum-finden

Otestování vašich znalostí pro vykonání zkoušky je možno provést zde:

https://www2.testdaf.de/teilnehmer/tn-vorbereitung_test.php?id=1

Modelový test z jednotlivých částí ke stažení

Zdroj: Nachweis der Deutschkenntnisse für das Studium. TestDaF - Deutsch als Fremdsprache [online]. Bochum: TestDaF-Institut, 2020 [cit. 2020-12-13]. Dostupné z: https://www.testdaf.de/de/hochschulen/der-testdaf-und-hochschulen/nachweis-der-deutschkenntnisse-fuer-das-studium/