Jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

01.01.2021

Společenský evropský referenční rámec pro jazyky, zkráceně SERR (německy: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) je dokument vydaný Radou Evropské unie v roce 2001, který definuje celkem šest jazykových úrovní, rozdělený do tří částí: A (základní znalosti), B (samostatný) a C (kompetentní). Přičemž každá část má dva stupně. A1 odpovídá elementárním základům jazyka, přičemž C2 odpovídá úrovni rodilého mluvčího. Každý stupeň zohledňuje: porozumění textu, porozumění poslechu, psaní a mluvení. Tyto jazykové rámce se užívají prakticky celosvětově pro všechny jazyky.

Jazykové úrovně dle Společného evropského rámce
Jazykové úrovně dle Společného evropského rámce

Základní jazykové znalosti / Elementare Sprachverwendung

A1

Na této úrovní umí student používat a porozumět důvěrným, každodenním výrazům a jednoduchým větám, které se zaměřují na uspokojení konkrétní potřeby. Umí představit sám sebe a ostatní lidi a klást jiným lidem otázky - například kde bydlí, jaké znají lidi nebo jaké věci mají - a také umí na otázky tohoto typu odpovídat. Umí se jednoduchým způsobem dorozumět, pokud druhý mluví pomalu a je ochotný mu s vyjádřením se pomoci.

A2

Student umí porozumět větám a často používaným výrazům, které souvisejí s oblastí zcela přímého významu (například informace o nějaké osobě nebo rodině, nakupování, práce, blízké okolí). Umí se dorozumět v jednoduchých, rutinních situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu informací o důvěrných a běžných věcech. Umí pomocí jednoduchých prostředků popsat svůj původ, vzdělání a přímé okolí a věci v souvislosti s bezprostředními potřebami.

Samostatné používání jazyka / Selbstständige Sprachverwendung

B1

Rozumí hlavním bodům v rozhovoru, pokud se používá standardní mluva a pokud se jedná o důvěrné věci z práce, školy, volného času apod. Umí zdolat většinu mluvnických situací, které se používají při cestování. Umí se jednoduše a k tématu vyjádřit k důvěrným a osobním oblastem zájmu. Může informovat o zkušenostech a zážitcích, popisovat sny, naděje a cíle. Umí dávat krátká odůvodnění a vysvětlení k plánům a názorům.

B2

Student rozumí hlavním obsahům konkrétního a abstraktního tématu komplexního textu. Rozumí také odborným diskuzím v jeho vlastním oboru. Umí se spontánně a plynule dorozumět, tak že je možný normální rozhovor s rodilým mluvčím, aniž by docházelo k většímu úsilí na obou stranách. Umí se jasně a detailně vyjádřit k širokému spektru témat, objasnit stanovisko k nějaké aktuální otázce a uvést výhody a nevýhody různých možností.

Kompetentní používání jazyka / Kompetente Sprachverwendung

C1

Rozumí širokému spektru náročných a dlouhých textů a umí také pochopit nepřímé významy. Umí se spontánně a plynule vyjádřit, aniž by musel častěji značně viditelně hledat slova. Umí účinně a důkladně používat jazyk ve společenském a pracovním životě nebo ve vzdělávání. Umí se vyjádřit jasně, strukturovaně a detailně k okolnostem a při tom přiměřeně používat různé prostředky k propojování textu.

C2

Umí prakticky bez námahy rozumět všemu, co čte nebo co slyší. Umí shrnout informace z různých písemných nebo ústních zdrojů a při tom vyjádřit odůvodnění a vysvětlení v jeden související výklad. Umí se vyjádřit spontánně, velmi plynně a také zřetelně objasnit drobné významové nuance při komplexních faktech.

Zdroj: NIVEAUSTUFEN DEUTSCHKURSE UND DEUTSCHPRÜFUNGEN. Goethe Institut [online]. München, 2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.goethe.de/de/spr/kup/kon/stu.html