Pozice slova NICHT ve větě

21.07.2021

Spousta studentů si při studiu gramatiky němčiny stále není jistá, kam správně dávat slovo NICHT ve větě. Tento článek přináší poměrně detailnější návod, na jakou pozici správně dávat slovíčko NICHT.

Tato otázka je mi často pokládána. Odpověď není úplně jednoduchá, přesto existují jasná pravidla, která při určování pozice NICHT ve větě pomáhají.
V první části články vysvětlím pozici negace NICHT v hlavních větách. V druhé části vysvětlím také změny pozice negace NICHT ve vedlejších větách.
Die Position von NICHT im Satz
Die Position von NICHT im Satz

Kde stojí NICHT ve větě?

Tato otázka je mi často pokládána. Odpověď není úplně jednoduchá, přesto existují jasná pravidla, která při určování pozice NICHT ve větě pomáhají.
V první části články vysvětlím pozici negace NICHT v hlavních větách. V druhé části vysvětlím také změny pozice negace NICHT ve vedlejších větách.

Pokud chceme znát pozici slova NICHT ve větě, musíme znát všechny větné členy a funkci věty. Slovíčko NICHT stojí buď před nebo po těchto elementech ve větě. Ale teď blíže k pravidlům...

Negativní slovíčko NICHT stojí ve větě:

Po předmětu a časovaném slovesu/ části slovesa
NICHT dáváme vždy za podmět a časované sloveso ve větě, jako v tomto příkladu v němčině:

Frederick singt nicht.

Vidíme zde podmět (Frederick) a sloveso (singt). Poté následuje negace NICHT.

Důležité: Slovo NICHT stojí po časovaném slovese (nebo části slovesa). Jiné části slovesa nebo s ním spojená podstatná nebo přídavná jména následují po slově NICHT. Podívejme se na tyto příklady:

Anna geht nicht aus.

V této větě můžeme vidět odlučitelnou předponu "aus", která následuje po záporu NICHT:

Ich habe nicht gekocht.
Ich möchte nicht kochen.

Oba výše uvedené příklady ukazují dvě různé možnosti, jak dát slovo NICHT mezi dvě části slovesa: gerundium a infinitiv (spojený s modálním slovesem) jsou na konci věty. Další možnosti, kdy se dá NICHT mezi různé části slovesa jsou budoucí čas, plusquamperfektum nebo tvary konjuktivů s würden:

Negativní slovo NICHT následuje také po slovesech, která jsou v kontextu spojená s podstatnými jmény. Podstatná jména následují často na konci věty, jako ukazuje tento příklad:

Ich spiele nicht Klavier.

Důležité: Pokud jiný větný člen stojí na začátku věty jako předmět, zůstává slovíčko NICHT za předmětem, jako v tomto příkladu:

Heute gehe ich nicht spazieren.

Pozor při vedlejších větách

Předpokládejme, že víte, že časované sloveso ve vedlejší větě musí stát až na konci věty. Slovo NICHT nestojí v těchto větách až po časovaném slovese.
Zde jeden příklad
Frederick singt nicht. (Hlavní věta)
Ich weiß, dass Frederick nicht singt. (Hlavní věta, vedlejší věta)

Po předmětech v akusativu a dativu
Negativní slovo NICHT stojí po předmětech v akusativu a dativu. Tyto předměty mohou být podstatná jména nebo zájmena. Pokud je předmět podstatné jméno, musíte dávat pozor, s jakým členem tento předmět je, jelikož:

Před podstatnými jmény s neurčitým nebo žádným členem používáme negativní člen KEIN.

Ich habe einen Garten. => Ich habe keinen Garten.
Mario mag frisches Obst => Mario mag kein frisches Obst.

U podstatných jmen s jiným členem používáme NICHT po těchto předmětech. Pár příkladů:

Ich mag diesen Mann nicht.
Peter schreibt dem Chef den Brief nicht.
Maria gibt ihm ihren Schlüssel nicht.
Ich bringe es ihnen nicht.

Slovo NICHT stojí také za předmětech v genitivu (2. pádě), jako zde:

Karl hat den Schlüssel des Hausmeisters nicht.

Po časových údajích
U časových údajů, která nazýváme také příslovečná určení času, stojí NICHT po těchto údajích. My se ptáme po těchto údajích otázkami "wann", "bis wann", "bis wann", "wie lange" nebo jinými. Jeden příklad pro užití NICHT po časových údajích:

Die Sonne scheint heute nicht.

Po údajích příčiny
Slovo NICHT stojí také po údajích příčiny. To jsou všechny údaje ve větě, po kterých se ptáme například pomocí "warum", "weshalb", "wieso" fragen. Negace s údajem o příčině může vypadat takto:

Ich gehe wegen des schlechten Wetters nicht spazieren.

Slovo NICHT stojí ale...

Před přídavnými jmény, podstatnými jmény, zájmeny nebo vlastními jmény po slovesech SEIN, WERDEN, BLEIBEN a (většinou) HEIßEN.

Existují slovesa, která se používají, aby se popsal podmět ve větě. Podmět může být popsaný pomocí přídavného nebo podstatného jména nebo zájmena nebo vlastního jména.
Slovo NICHT stavíme v tomto případě před popisující část ve větě, jako v těchto příkladech:

Das Wetter ist nicht schön.
Ich bin nicht Herr Meier.
Stefan wird nicht Architekt.

Před příslovci (kromě časových příslovcí nebo příčinných příslovcí)
Slovo NICHT stojí před příslovci, jelikož je neguje, jako v těchto příkladech:

Die Kinder treiben nicht gerne Sport.
(Dělají sport, ale ne rádi.)
Paul trinkt heute nicht viel Bier.
(Paul pije pivo, ale ne hodně.)

Před údaji o způsobu
Údaje o způsobu jsou informace ve větě, po kterých se ptáme například pomocí tázacího slova jak "wie". Slovo NICHT stojí před těmito údaji. Tyto údaje o způsobu jsou často příslovce, ale také podstatná jména s předložkami, jako v těchto příkladech:

Ich gehe nicht gerne zum Friseur.
Anna spielt nicht mit ihren Puppen.

Před místními údaji
Na údaje o místě se ptáme pomocí slovíček "wo"(kde), "wohin"(kam) oder "woher"(odkud). Negace NICHT stojí vždy před těmito místními údaji. Místní údaje jsou často města, místa nebo podstatná jména po předložkách nebo místní příslovce. Tři příklady k přiblížení:

Wir fahren nicht nach Paris.
Der Hammer liegt nicht dort.
Die Tasse steht nicht auf dem Tisch.

Před předložkovými předměty
Předložkové objekty jsou slovesa, přídavná nebo podstatná jména, která jsou pevně spojena s nějakou předložkou. Slovo NICHT dáváme vždy před tyto předložkové objekty, jak můžete vidět v těchto příkladech:

Im Urlaub denkt er nicht an seine Arbeit.
Maria interessiert sich nicht für Fußball.
Sein Chef ist dem Mitarbeiter nicht für seine Arbeit dankbar.

Můžete vidět, že existují jasná pravidla pro pozici slova NICHT ve větě, ale někdy máme ve větě také větné členy, které bychom chtěli také negovat, nějak je odmítnout. Pokud nám to pravidla neumožňují, můžeme použít:

Spojku SONDERN
Spojka SONDERN je spojka mezi hlavními větami nebo mezi jejich částmi. Pomocí SONDERN korigujeme negativní výroky hlavní věty.

Spojka SONDERN je zajímavá, protože ji potřebujeme vždy, když slovo NICHT potřebujeme dát do věty, ale zároveň to odporuje všem pravidlům kam postavit NICHT ve větě. Můžete tudíž větu říci i za "porušení" těchto pravidel, ale potom se negativní výrok musí korigovat pomocí spojky SONDERN. Podívejte se na příklad:

Ich gehe nicht heute ins Kino, sondern morgen.

V tomto příkladu stojí slovo NICHT před příslovečným určením času "heute". To je proti výše uvedeným pravidlům. Jelikož ale chceme negovat slovíčko heute, očekává protějšek v rozhovoru vysvětlení pomocí SONDERN a správný opravený výrok.

Zdroj: DIE POSITION VON NICHT IM SATZ. Deutsch-Coach.com [online]. [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: https://deutsch-coach.com/die-position-von-nicht-im-satz/