Zájmenná příslovce dafür, daraus, wobei, woran, hiermit, hieran ...

06.07.2021

Jak se správně tvoří zájmenná příslovce?
Zájmenná příslovce se tvoří pomocí předpon da-(r)-, wo-(r)- a hier- + předložky.

Příklady zájmenného příslovce
darauf: da-r-auf
worauf: wo-r-auf
hierauf: hier-auf

Tvorba zájmenného příslovce je závislá na tom, zda předložka začíná na souhlásku nebo na samohlásku. Pokud začíná na souhlásku, odpadá písmenko -r za da/ wo/ hier.

Pronomialadverbien - dafür, daraus, wobei, woran, hiermit, hierran
Pronomialadverbien - dafür, daraus, wobei, woran, hiermit, hierran

Příklad: Přidání -r / odebrání -r
Předložka začínající na samohlásku (auf): darauf (da-r-auf)
Předložka začínající na souhlásku (für): dafür (da-für)

Další zájmenná příslovce s přidáním -r:
daran, darauf, daraus, darin, darüber, darunter
woran, worauf, woraus, worin, worüber, worunter,

Další zájmenná příslovce při odebrání -r:
dabei, dadurch, dafür, dagegen, dahinter, damit, danach, daneben, davon, davor, dazu, dazwischen
wobei, wodurch, wofür, wogegen, wohinter, womit, wonach, woneben, wovon, wovor, wozu, wozwischen,

Při tvorbě zájmenných příslovcí začínajících hier se žádné další -r nepřidává, jelikož ve slovíčku hier je už -r na konci obsažené.

Příklady:
hieran, hierauf, hieraus, hierbei, hierdurch, hierfür, hiergegen, hierhinter, hierin, hiermit, hiernach, hierneben, hierüber, hierunter, hiervon, hiervor, hierzu, hierzwischen.

1. Nahrazení místního, časového nebo způsobového předmětu

Zájmenná příslovce se používají místo místního nebo časového předmětu.

Příklad: místní předmět
Der Schrank steht an der Wand. Ich stelle das Sofa vor den Schrank.
Der Schrank steht an der Wand. Ich stelle das Sofa davor.

Příklad: časový předmět
Ich frühstücke gerne lange. Beim Frühstücken vergesse ich immer die Zeit.
Ich frühstücke gern lange. Dabei vergesse ich immer die Zeit.

Příklad: způsobový předmět
Ich hole einen Hammer. Mit dem Hammer kannst du den Nagel in die Wand schlagen.
Ich hole einen Hammer. Damit kannst du den Nagel in die Wand schlagen.

2. Nahrazení předmětu u sloves s "pevně" daným slovesem

Zájmenná příslovce mohou být použita také namísto předložky, která je pevně patří k nějakému slovesu, podstatnému nebo přídavnému jménu.

Příklad: Sloves s předložkou (warten auf = čekat na)
Wartest du auf die Pause? - Nein, ich warte nicht auf die Pause.
Wartest du auf die Pause? - Nein, darauf warte ich nicht.

Příklad: Podstatné jméno s předložkou (Angst vor = strach z)
Hast du Angst vor dem Fliegen? - Nein, ich habe keine Angst vor dem Fliegen.
Hast du Angst vor dem Fliegen? - Nein, davor habe ich keine Angst.

Příklad: Přídavné jméno s předložkou (gut in = dobrý v)
Bist du gut in Mathematik? - Nein, ich bin nicht gut in Mathematik.
Bist du gut in Mathematik? - Nein, darin bin ich nicht gut.

Vztah ke větám
Zájmenná příslovce mohou být užita v celých větách, aniž by bylo předem zmíněno, o co se přesně jedná.

Příklady:
Sie hat die Prüfung nicht bestanden. Damit hat sie nicht gerechnet.
Er hatte ihren Geburtstag vergessen. Darüber war sie sehr enttäuscht.
Sie hat einen sehr viel älteren Mann geheiratet. Dafür hatten ihre Eltern überhaupt kein Verständnis.

Užití wo- jako zájmenného příslovce
Zájmenná příslovce s wo-(r)- se užívají po neurčitých číslovkách, po superlativech a pokud sloveso vztažné větě má pevně danou předložku.

Příklady:
Neurčitá číslovka - alles:
Alles, woran ich mich erinnern kann, ist der Name der Stadt.

Superlativum - das Interessanteste:
Das Interessanteste, worüber wir gesprochen haben, war das Essen.

Vedlejší věta vztažná das:
Das, worüber wir uns unterhalten haben, war interessant für mich.


Zdroj: Pronominaladverbien. Deutsche Grammatik 2.0
[online]. [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://deutschegrammatik20.de/adjektiv/adverb/pronominaladverbien/